Kwaliteitsregister

De in onze praktijk werkzame podotherapeuten zijn kwaliteitsgeregistreerd. Dit betekend dat zij beschikken over actuele kennis en ervaring volgens de door de beroepsvereniging gestelde eisen.

Het Kwaliteitsregister Paramedici is een vrijwillig register voor een groot aantal paramedische beroepsgroepen: Ergotherapeuten, diëtisten, huidtherapeuten, logopedisten, MBB'ers (de nieuwe beroepsnaam voor radiodiagnostisch- en radiotherapeutisch laboranten, medisch nucleair werkers), mondhygiënisten, oefentherapeuten Cesar en Mensendieck, optometristen, orthoptisten en podotherapeuten.

Via het kwaliteitsregister wordt eenmalig geregistreerd of een paramedicus voldoet aan de opleidingseisen van de Wet BIG (Beroepen in de individuele Gezondheidszorg). Vervolgens wordt periodiek (elke vijf jaar) geregistreerd of een paramedicus beschikt over actuele kennis en ervaring. Alleen wanneer aan de door de beroepsgroep gestelde eisen wordt voldaan, behoudt de geregistreerde paramedicus zijn of haar kwaliteitsregistratie.

Het KP kan door iedereen, van (potentiële) patiënten tot zorgverzekeraars en collega behandelaars geraadpleegd worden. Benodigd hiervoor zijn het KP-nummer (registratienummer) of de naam met de geboortedatum. Het staat patiënten vrij om bij hun behandelaar te informeren naar het KP-nummer.


Accreditatie van bij- en nascholingen

Het systeem van kwaliteitsbewaking van bij- en nascholing voor paramedici is gezamenlijk ontwikkeld door de paramedische beroepsverenigingen om inzicht te geven in de kwaliteit van bij- en nascholing voor zowel de directe gebruiker (individuele beroepsbeoefenaar) als ook voor belanghebbenden zoals zorgverzekeraars, werkgevers, verwijzers en patiëntenverenigingen. De paramedische beroepsverenigingen hebben de Stichting Accreditatie Deskundigheidsbevorderende Activiteiten Paramedici (StADAP) opgericht om het systeem van kwaliteitsbewaking uit te voeren.

De paramedische beroepverenigingen zijn: • Ergotherapie Nederland (EN) • Nederlandse Vereniging van Diëtisten (NVD) • Nederlandse Vereniging van Huidtherapeuten (NVH) • Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie (NVLF) • Nederlandse Vereniging Medische Beeldvorming en Radiotherapie (NVMBR) • Nederlandse Vereniging van Orthoptisten (NVvO) • Nederlandse Vereniging van Podotherapeuten (NVvP) • Optometristen Vereniging Nederland (OVN) • Vereniging van Oefentherapeuten Cesar en Mensendieck (VvOCM)