Nederlandse Vereniging van Podotherapeuten

De Nederlandse Vereniging van Podotherapeuten is op 1 september 1979 opgericht met als doel de ontwikkeling en toepassing van de Podotherapie i Nederland te bevorderen en de collectieve en individuele belangen van haar leden (± 550) te behartigen. Vrijwel alle podotherapeuten zijn aangesloten bij de NVvP. Ook studenten van de Hogescholen Saxion en Fontys zijn tijdens hun opleiding al vaak aspirant lid van de vereniging.


Kwaliteit

Alle leden van de NVvP dienen aan de door de vereniging gestelde kwaliteitseisen te voldoen, zoals bijvoorbeeld:
  • (Periodieke) Registratie in het Kwaliteitsregister Paramedici. In samenwerking met de andere 10 paramedische beroepsverenigingen is een Kwaliteitsregister Paramedici opgericht. Leden van de NVvP zijn verplicht zich in dit register in te schrijven en aan de kwaliteitscriteria van dit register te voldoen.
  • Visitatie. Iedere podotherapeut is verplicht zich 1x per 5 jaar als beroepsbeoefenaar te laten visiteren. Dit is een soort intercollegiale toetsing waarbij o.a. gelet wordt op hygiëne, verslaglegging, en kwaliteit van de zorg. Bij een voldoende visitatie (beoordeeld aan de hand van een voldoende kwaliteitsprofiel), wordt een certificaat uitgereikt.
  • Bij- en nascholing. Om kennis en kunde op peil te houden dient men bij- en nascholing te volgen op minimaal HBO-niveau; De Stichting Accreditatie Deskundigheidsbevorderende Activiteiten Paramedici (StADAP) is opgericht en een vastgesteld aantal scholingspunten voor het Kwaliteitsregister dienen behaald te zijn uit door de StADAP geaccrediteerde activiteiten.
  • Richtlijnen NVvP: door de beroepsvereniging is een aantal richtlijnen ontwikkeld waaraan de leden zich dienen te houden. Dit zijn onder meer de richtlijn Methodisch Handelen, de richtlijn Hygiëne en de richtlijn Minimum Inrichtingseisen. Maar ook bijvoorbeeld een richtlijn Diabetische voet, ontwikkeld op initiatief van het NIV, CBO en NDF in het kader van het programma EBRO (Evidence Based Richtlijn Ontwikkeling).

De doelen van de NVvP

De NVvP probeert de ontwikkeling en toepassing van de Podotherapie in Nederland te bereiken door middel van een aantal mogelijkheden, zoals het bevorderen van podotherapeutische kennis en vaardigheden, het doen van wetenschappelijk onderzoek, het geven van voorlichting over het beroep van podotherapeut, het organiseren van congressen/lezingen/voordrachten door deskundigen, het uitgeven van vakliteratuur en tijdschriften, en het samenwerken met binnen- en buitenlandse organisaties. Ook het afvaardigen van vertegenwoordigers naar overheden, semi-overheden en andere instanties behoort tot de taak van de NVvP, alsmede het zitting nemen in commissies ten behoeve van opleidingsactiviteiten met betrekking tot de reguliere opleiding, alsmede bij- en/of nascholingsactiviteiten om de kwaliteit van het beroep podotherapeut te waarborgen.

Meer informatie over de NVvP is te vinden op www.podotherapie.nl